สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยแก่บุคลากรและมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองท้องถิ่นสู่สากล สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างเพียงพอ

http://www.research.lru.ac.th/home.php

ดาวน์โหลดสมุดบันทึกงานในหน้าที่ครู

สมุดบันทึกงานในหน้าที่ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

สมุดบันทึกงานในหน้าที่ครู 1

สมุดบันทึกงานในหน้าที่ครู 2

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • มุมความรู้ บทความน่ารู้ เพื่อความเป็นครูมืออาชีพ