ดาวน์โหลดสมุดบันทึกงานในหน้าที่ครู

สมุดบันทึกงานในหน้าที่ครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

สมุดบันทึกงานในหน้าที่ครู 1

สมุดบันทึกงานในหน้าที่ครู 2

กำหนดการการจัดมัชฌิมนิเทศและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการสอนในสถานศึกษา

กำหนดการ การจัดมัชฌิมนิเทศและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนต้องส่งตัวนักศึกษาพร้อมกับส่งแบบประเมินต่างๆ กลับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 และนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 ดังกำหนดการที่แนบมานี้ และนักศึกษาจะถูกส่งตัวไปโรงเรียนเพื่อฝึกขั้นสอนในสถานศึกษา 2 ในวัน 6 ตุลาคม 2557 เพื่อฝึกสอนต่อเนื่อง ต่อไป

กำหนดการมัชฌิมนิเทศ (ศูนย์เลย)

  • มุมความรู้ บทความน่ารู้ เพื่อความเป็นครูมืออาชีพ