กำหนดการการจัดมัชฌิมนิเทศและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการสอนในสถานศึกษา

กำหนดการ การจัดมัชฌิมนิเทศและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนต้องส่งตัวนักศึกษาพร้อมกับส่งแบบประเมินต่างๆ กลับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 และนักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 ดังกำหนดการที่แนบมานี้ และนักศึกษาจะถูกส่งตัวไปโรงเรียนเพื่อฝึกขั้นสอนในสถานศึกษา 2 ในวัน 6 ตุลาคม 2557 เพื่อฝึกสอนต่อเนื่อง ต่อไป

กำหนดการมัชฌิมนิเทศ (ศูนย์เลย)

ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม วิชา ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือศรีสองรัก จังหวัดเลย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดจัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่  ๑๐ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือ ศรีสองรัก ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

สนใจดาวน์โหลดใบสมัครด่านล่าง

ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม วิชา ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๐ -๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือศรีสองรัก จังหวัดเลย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ  และมีคุณวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้นสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียนได้  โดยผู้เข้าร่วมอบรมเสียค่าลงทะเบียนคนละ ๒,๕๐๐ บาท

ส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้ที่สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ตึก ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันที่  ๙  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

สำนักงานคณบดี

 

โทร   ๐-๔๒๘๓-๕๒๒๙

  • มุมความรู้ บทความน่ารู้ เพื่อความเป็นครูมืออาชีพ